Zerrspiegel [ Search ] [ Index ] [ Edit ] [ About ]

Synonym Index

قاپيتاليزمه
قاتاغان
قادر قول
قاديت
قارص
قارمونچي
قاره كول
قارى بچه
قارى سملك
قاريشقا
قاری
قازاخ
قازان
قازيت
قاستنثه
قاسم بک
قاسم آخوند
قاسم دلال
قاسم شمال
قاضى اسفنديار
قاضى كمال
قاضي
قاضی عمادالدين
قاضی محمود خان
قافقاز
قافقازلي
قالا
قامپانيا
قان
قانپانيه
قانون
قبالوف
قپک
قتاغان
قتغان
قتل
قرآن
قراباغ
قراتکين
قراتيکين
قرارداد
قراقالفاق
قراوول
قربان ميرآخور
قربان ميراخور
قربان نظر امان دوردى اوغلى
قرشی
قرص
قرغز
قرغيز
قره باغ
قره قيطاق
قروم
قريم
قزاق
قزاقيه
قزان
قزلباش
قزيل باش
قزيل روات
قزيلباش
قستنسهً
قشقر
قشون
قفقاز
قل باى نياز محمد اوغلى
قلاس
قلج
قمچي
قموق
قنات
قنباي بک
قند
قهوه
قوآليسيا
قوارديه
قوبان
قوتقاشن
قوربقه لار
قورپوس
قوقان
قوميسيون
قيپچاق
قيرغز
قيرغيز
قيرغيز صحراسي
قيشلاق
قيطاق
قيفچاق