Zerrspiegel [ Search ] [ Index ] [ Edit ] [ About ]

Synonym Index

Vabo
Vagon
Valastnoy
Valiahd
vapur
Varshava
Vasiqa
Vayrona
Vazir
Veksil
Vibo‘rg‘
Viksil
Viktor
Viloyat
Volost
Volostnoy
Voqzol
Vulust