Zerrspiegel [ Search ] [ Index ] [ Edit ] [ About ]

ميزان

Description

اسحاق خان تورهАвтор

Categories

Враг ترقي

Editor

Text

ميزان. اسحاق خان توره

[\" ميزانيل زامان\"]*

[\"زامانه تارازوسی\"]*

(¯a1) جواب بيره دور منه بوندين [آرتيق]* نادانليک بولمس که عدولاری دشمن لاريغه بار نمرسه سينی بريب انی عذابينی حسابينی اوزی برسون خدا بول فعل دن ساقلاسون شول بای لار کا حيات لاريده مکتب ياکه مدرسه يا خذ مت دينيَه نی ترغيب قيلسه اولار قاتيغ يمان کوره دورلار ايدی منه ايمدی باروب کورارلار بولارنی اوز آلديده کوب کيشيلار شول خل وفات بولدی کورديلار بولار عبرت بولمدی حرص دنيا غلبه قيلدی اغنيا فقر ايمس بتون اسلامده منکدن بر کيشی رزق مقدره کا قناعت قيليب استقامت شريعت ده بو[ل]کان همه متبلای دنيا و [ا]غنيا خواه شيخ خواه عالم خواه خان بو بر ... زمانا نی دوری برلا کيلکان ... (a1­/¯b1) بو سوز ايمدی ايتيلکان ايمس همه تصوفده بو بار اما که من بو ميزان نی مقدمه قيلماقده سز نی حب دنيادن کونکلنکز قايتاروب سونکره مدعا يازه من بو ميزان الزمان مقصدی خلق غه امر معروف اخرجت للناس دورکيم کنتم خير امتی يأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر مفاديکا قراب هر فرد از افراد امت مأمور امر معروفدور بو امرنی کردنيدن توشرمق فقد ايتمک [آيتماک]* ايله بولور و ما علی الرسول اِلا البدع ايتمک بولسه قلم ايله بولور صوت ايله ايتلسه بر صماعه ايشتوب تمام بولور قلم [بيله]* بولسه قيامت کا جه خذمت بولور هر بر اهل سواد کوروب اوقوسه امر معروف بوله دور بز قيليب تورکان خذمت کين کی عصرلارکا هم خذمت ايتار اميدنده بولب قلم يورگوزدوک ... الله تعالی بو خذمتيمز نی قبول ايتوب سوزوميزنی اسلامغه تاثيرينی ايتسون آمين (b1­/¯a2)

١ بخی ميزان برابر قيله دورکان ترازو دور بو عصرلارنی زمان لارنی وزن قيله دور سونکره حاصيل ميزان بر نتيجه حاصل بولور بز بو ميزان ايله اوز عصريميزنی تارته ميز اولکی زمان و کينکی زمانلارنی بولک [ترازوسی بار]* بز کوز بيلان کورکان نمرسه نی وزن قيله ميز تبادل [ئوزکاريب توريش]* زمان انقلاب آواندن ظهور ايتميش اشيای جديده و اسباب عديده [کوب]* لارنی کوروب بولار همه خلق الله غه اعطا قيلنکان نمرسه لار ايکان بولار بعضی سی حسنيه و بعضی سی نسبيه صورتينده کورونوب استعمالی علی العموم بولوب بوندن بعضی متشرع لار اجتناب قيلسه لار هم عموم الناس تيسيراً لناس [آدم لارکه آسان بولسون ئوجون]* توتوب عادت قيلديلار و رسم عرف بيلديلار و بعضی متزاهدلار اصلی دن بی صبرلار اجتناب و تفوی قيلديلار بو بزيم اهل اسلام (a2­/¯b2) بعضی لاری حرام مکروه ديب عوام خلق نی تقرقه کا مشققت کا قويديلار[مشقتگه قويديلار]* اولدن بز اهل اسلام علماسنی جزءی سوزلارکا کُلی جنجال قيلينب بين العلما اختلاف بولوب يورکان دور بولار هم انی قبيليندن فقد اسلاميت کفايه اتفاق و اتخاد ضرورليکی هيجکيم نی انديشه سيده بولحيل چکنه ايش نی کته قيلکان لار خدا امرينجه علمالاردن امر معروف اغنيا دن احسان بنای حير امداد فقرا وعموم الناس دن حرکت علم کسب ترقی و تعالی ايدی يوق بولار ايشنی غير موضوعيغه ايشلا تبديلار علما و فضلا عوام همه نفس خذمتيدن بوشامای دنيا قيلمق عمارت حشم منفعت نفسيه لارين مبتلا خذمت امت خذمت ملت ديکان نيمه انی بيلمای مونی قيلمسه حرام مونی قيلمسه مکروه بو مستحب و مباح ديب بو امتکا فرض عين بولکان ايشلار قالوب مستحب ايلان مکروه نی جنجال (b2­/¯a3) قيلديلار چنانچه بولاردن اولی حالارده ينکی جاری همه اشيا بولسه بولار کورمکان بولسه لار انی حرام عقيده قيليب تا رسم عرف تعا مل بولکونجه حورکوب تورديلار سونکره بلا اشتباه استعمال قيلديلار بو بز خلقميز بر وضع لاری بارکه قويين ديک بولارکا بر مقال حرام دييلور حورکيب ييلور [بو بزنی خلقيميزنی بر وضع لاری بارکه قويی نديک بولارگه بر مقال حرام ديلور حورکيب ييلور]* موندن بيش يل اوّل حرام ديب حورکب(!) يورکان نمرسالار نی اوزلاری آلوب همه دن اوّل توتديلار منه بوندن بويان همه اشيای جديده لار ظهور ايتسه ينه شول خيل حورکارمو کين لار بو خلق لاريميزنی بو فعل لاری بی علم ليک دن شهر کورمکان ليکدن محض و حشی ليک دور بولارده اولدن مدنيت يوق ايدی منه ايمدی انجه مونجه اخطلاط فريق اجنبی لار ايلان کوزلاری کوروب توروب فايده دينميز نی(؟) بيلديلار اماکه اوزلاری اورنميدورلار (a3­/¯b3) بو اخلاق لاری تربيَه ايلان اهاليدن يوق قيلسه تمبال ليک تخمی (٥٥) کوکاروب ترکستان نی استيلا قيله دور خلق نی ذلت کا سالور [تنبل ليک (ذنک ليک) اوروغی کوکاريب بتون ترکستان نی باسيب خلقينی خوارليککا سالادی]* رسول الله حضرت لاری مرحمت قيليبدورلارکه العلم عز الدنيا و شرف الاخرة ديب ايکينجی بر حديث لاری اطلب العلم و لو کان بالصين بول حديث لار بزنی طلب علم قيلماققه تکليف قيلادور بز قاچرميز شارع اکبر نبينا عليه سلام قيسی سوزلاريدن ضرر کوردوک که محنت قيليب قاتيغ اورنميميز هيج ايش قولکا (!) کيلمايدور الاّ قاتتيع حرکتلاردن بول توغريده خداوند اکبر کلام قديمده ايته دور وأَن ليس للانس إلا ما سعی حرکت درکار بولهم حديثدورکه در توکل (٥٨) پای اوشتررا ببند [ کن توّکل پای اشتر را ببند]* اول انسان سونکره توکل منه ميزان نی (b3­/¯a4) سزکا کورسته دورکان وزنی اولکی عصرلار نی آدمی جنانجه بابالار ينکز ياکه بولک آدملار علمده هنرده معيشتده جميعی امورنده مشقتنده اوتکان ايمدی امور معيشت راحتکا بدل بولدی بابابلارينکز چقماق چاقی ايردی لار کورکی قنداغ راحت قوا چراغ ياقر ايرديلار ايلتکتری لمفه قنداغ راحت دور انقلاب زمان شونداغ قيلدی خصوصی صفر قيلماقده مشققت لارکا قراب وزن قيلنک تاشکند ايلان خوقند اره سی بر هفته کوب مخنت ايلان يکرمه صوم صرف ايلان بر هفته ده سرت عرابه ده باريلور ايدی خداوند عالم نی مرحمتی حکومت حرکتی ايلان تمير يول لار سالينوب بير اوچساعتده تورت صوم صرف ايله باره دور کان بولدی بولک اشيالار هم بول تريقه اسان ميزان قيلکانده فرق بولور[ ميزان قيلکانده فرق بولور]* (a4­/¯b4) بول اسان ليک اوّلده نيکا بولمکان بونکا سبب مترقّی و مدنی خلق [نی]* يوق ليکی [ئولار بيلان]* اختلاط يوق ليکی بنابران قين ليکده بولکان اصلی علت همه سيکا علم و هنرسيزليک علم و هنر بولسه مکتب مدرسه بر له بولور بو اسباب علم لار [ بو اسباب علم لار]* هيچ بری بزده يوق اوچون همه اموريميزده [ ايشلاريميزده]* عُسر[قيينليک]* قيين ليک بولکان ايمدی دنيا و اخرت راحتی علم ايکان نيمه کا اوقوتمادوک که بزدن کين گی اولادلاريميز راحت بولمادی لر الله تعالی بزکا يسرنی [آسانليک]* خواهلاکان [خواهلادی]* عسرنی خواهله کان ايمس يريد الله بِکم الْيسْر وَ لاَ يريِد بِکم العسرَ [خد ا سيزلارگه آسانليکنی اراده قيلدی قيين ليکنی ايماس]*) ديسه بز اوزوميز نی اوزوميز قين ليککا سالکان خدا سالکان ديب قين ليکدن چيقمای يوريشميز منی خدا قيلکان ديب ايمانکا کيلماکان [ايمانکا کيلماکان]* قيبلندن دور اکر بدعت ديب تقوی قيله دورکان بولسنکيز بول بدعت (b4­/¯a5) بولسه بدعت ايمس نمرسه قيسی چکنه فکر و مسلمان جليک ايلان مدعا غه يتيب بولميدور کته يولدن بوروب باره دور پادشاه کا [خداوند عالم بارکاهيکا]* ا َوان اوانِ علم و هنر و کسب بولکانده اطراف اکناف اورته کا چيقيب عيد قيليب يورسه بز خلق غريب عاجز بولب بر کنجره اوتورسک اوز اهليميز ميلی اجنبی لار نيمه ديدورلار بس اوقونک هنر کسب [ايتماک اوچون]* حرکت درکار ايکان کوروب توروبسز

ايکينجی ميزان (٩٢)

اسلام دينی و شريعت عبارت اتحاد و اتفاق دور جنانجه کلام قديمده الله تعالی ايتور - واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا يعنی خدا نينک رشته محکميکا دست اورنکلار همه لارينکيز اتفاق بولب تفرقه و پراکنده بو لمی همه متفق بولب نفاق قيلمنک لار دير (a5­/¯b5) بو آل عمرانده دور [آل عمران سوره سنده دور]* و هم هتم الله بويره دورکه [بويوره دورکه]* و لا تکونوا کا لذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البينت يعنی متفرق و اختلافده بولمنک لار اولکيشلارديک که متفرق بولديلار سونکره اتفاق و يتحا د ده کی خلق نی ترقی لارينی کورديلار سورة انفالده بويوره دورکه ولا تنزعوا فتفشلوا و تذهب ر يحکم يعنی بر يرينکزکا منا زعت قيلمنک لار نفاق ايتمانک قورقينک که راحت لار ينکيز قولدن کيتار ياکه بوی(؟) برلار ينکز عالمنی الور يعنی سزنی نفاقيکز تاثری قبايل لارينکز کا اوروب الارنی تا ثری عالمکا اورادور بس باتفاق تفکير تدبير و دفع دشمنکا عاجز بولمنک لار سورة ال عمرانده ايته دورکه ( و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ) يعنی ای رسول سن زمانيکه (b5­/¯a6) اکر بر امرکا مباشرت قيلسنک مستبد بولمه خودرای ليک قيلمه بلکه اصحاب ايل ا مشورت قيل دارالشوری ده بولکان اتفاق ايلان ايشکا حرکت قيليب انی رای قيليب اولکارنی عاقبتنی منکا توکل قيل و هم سورة شوری ده ايته دور مومينين تعريفيده والذين استجبوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شوری بينهم يعنی بهشت اولکيشيکا کيم خداسنی دعوتينی قبول قيليب نمازنی برپا قيليب هر امری بولسه انی شوری ايتوب دور سونکره سورة بقره ده بو يره دور که (a6­/¯b6) و اذ قال ربک للملئکة انی جاعل فی الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون حاصل کلام بوکه خدا يتعالی مشاره قيله دور ملايکلارکا که روی زمين کا خليفه قيله من اولار ايته دور اکر خلق ايتسانک اولارنی ير يوزيده فساد قيلورلار و قان توکر لار بز سينی تسبيح و تقدسينکنی قيليب تورويميز(؟) خدا ايته دور منی بيلکانيم نی سزلار بيلماسسيزلار بس خداوند عالم حضرت ادمنی مرتبه لارينی کورساتدی ملايکه لار قبول قيليب اوزنيک سوزين بز بيلمادوک ديديلار بس مقصود خداوند عالم فعال لما يريد عالم الغيب و الشهادة است محتاج بمشورت ايمس ايدی ولا غالب (١٢٤) الا الله نيمه اوچون مشورت قيلدی مکر اولارکا ارشاد تعليم حسن مشورت(؟) دور و ديکر سورة مائده ده الله تعالی بويره دور وتعاونوا علی البر والتقوی و لا تعاونوا علی الاثم والعدون (b6­/¯a7) يعنی تعاون قيلنک اعانت برينک هر ثواب ايشکا و اتحادکا و احسان کا سعی قيلنک و هر ايشيکه سبب عداوت و نفاق دور انکا اعانت قيلمنک ديدور وهم سورة بقره ده ايتورکه کذلک جعلنکم امت وسطا يعنی من سزلارنی امت عدالت اختيار قيلديم و قرار بيرديم ما يه عدالت مختاريت و فاق و اتحاد دور سورة حجرات ده ايتورکه انما المومنون اخوة فاصلحوا بين احوايکم يعنی مؤمين برادر مؤمن دور ايکسنی اورته سنی صلح قيلنک لار اکر نفاق بولسه ديدور و هم سورة بقره ده ايتور والفتنه اشد من القتل يعنی فتنه قيلماق ايکی کيشنی ميانه سيکا ادم اولدورماقدن اشد دور سورة مائده ده ايتور والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما (a7­/¯b7) يعنی هر مرد ومنيکه اوغرليق قيلسه قول لارينی کيسينک لار زيراکه منافقدور اوز برادرلاريکه نفاق قيليبدور سورة نورده ايتادور الزانية والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة يعنی زن مرد ز نا کننده ره يوز قمجی اورونک لار زيراکه نفاق و فساد ايشينی قيليبدور و سورة بقره ده ايتور وأقيموا الصلوة وَءَاتوا الزکوة يعنی نماز خوانيد و زکاة بدهيد تا از حال بيچاره کان که برادر شما يند خبردار بولونک لار و غفلت قيلمنکلار زيراکه غفلت بيکا نه ليک دور بيکانه نفاق بولور وفاق ايله نفاق دن حلاص بولورسزلار سورة ال عمرانده ايته دور والله علی الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا يعنی حجکا بارينک لار قادر بولسه لارينکز تاکه اوز برادارلارينکز ايله اولفت محبت تازه پيدا قيلنکلار هر يلده اتفاق دوستليک نی اورتا ده توتونکلار و سورة آل عمرانده (b7­/¯a8) ايتور فنجعل لعنت الله علی الکاذبين يعنی قرار برديم خدا نی لعنتنی يلغانجی لار غه چونکه يلغانجی نفاق نی اشکار قيلور سورة نساده ايتور يا يها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفسٍ وحدةٍ يعنی ای مردوم قورقنک لار خدا ينکزدن که سزلار نی بر اتا و بر انا دن پيدا قيلدی که اتانکز ادم و انانکز حوادور بس همه لارينکز بر کيشی نی فرزاندی اوغول قيز اغا اينی بر براو لار ينکز کا مخالفت قيلمنک اتفاق بر تيل بر جان بر تن و بر جهت بولونک لار بولتوغريدا سعدی ايتور

بنی ادم عضا يکديکراند

که در افرينش ز يک کوهراند

که عضوی بدرد اورد روزکار

ديکر عضوها را نماند قرار

ربای

زوال ملکه سبب شور(!) ايمسه ندور

ترقياتی عداوت ضرر ايمسه ندور

[زوال ملکه سبب شور شرايمسه ندور]*

ترقيته عداوت ضرر ايمسه ندور]* (a8­/¯b8)

بقای ملت ايدر اتحاد دن توليد

بو شبوه ملک اهل نظر ايمسه ندور

ايکنجی طريق بودورکه شارع اکبر

حديث لاری

صحيح بخاری جز ثانی سيده إخاء النبی بين المخاجرين و الانصا رعن سعد عن جده قال لما قد موا المدينة اخا رسول الله صلی الله عليه و سلام تا اخر حديث يعنی رسول خدا مران هنيکه (!) مدينه کا قدم تشريف بويور ديلار انصارکه اهل مدينه مخاجرکه اهل مکه دورلار اورته لار يکه برادارليک سالوب برادر ظاهری نينک برادر باطنی ارقانی بيله بايلاديلار محکم قيلديلار جنانجه عقد رسول باطن ايدی پيغمبر ليک که رسول ظاهر دور مسدور و مويد قيلديلار بس مال ملاک باغ و نقد لارينی ميانه لاريده تقسيم قيلاديلار حتی که بر انصارنی ايکی زوجه لاری بولسه برينی طلاق قيليب (b8­/¯a9) ان ديکرلار يکه قبول نکاحلا ديلار و ديکر بوکه يد الله مع جماعته يعنی حذانی قولی جماعت ايلادور خداوند مستبدلارکا ايشی يوق وقتی ده سورايدور بی خدا هيج ايش انجام تافمايدور ديرلار شارع اکبر بويره دورلار حديثده که انی بکم منی مجلسا ً و احسنکم اخلاقا ً الموطئون اکنافا ً الذين يانفون و يونفون يعنی منکا يقين راق سزلار دن جنتده اولکيشی بولورکه خوش خُلق دور و اکناف عالمنی سير قيليب مردمنی اولفت و اتفاق کا سالور نفاق و مخالفتدن قايتارور اوزی خلققه اولفت و فاق يولينی توتار ديرلار ينه بر حديث لاريدور المؤمنون هينون و لينون يعنی مؤمن اولکيشيدورکی ملايم و نرم(؟) خصلت بولور مردمغه و فاق يولين توتار ٥ نجی حديثده ايتورلارکه الف مألوف و لا خير فيمن لا بالف يعنی خداوند عالم (a9­/¯b9) بو عالمنی اجتماع اوچون يراتکاندور خير يوق اولکيشيده کيم خودرای و مستبد بولسه اولفت بولمسه و ا[و]لفت قيلمسه ٦ نجی حديثلاريدور المؤمن للمؤمن کا النيان يشد بعضهم ببعضٍ يعنی نسبت مؤمن بمؤمن مثل ديوار عمارت دورکه بعضی بعضی سنی محکم قيلور معلومدورکه بی اتفاق و فاق و قوع و قايم بولمس ٧ نجی حديثده ايتورلارکه المسلم اخوالمسلم من کان فی حاجة اخيه کان الله فی حاجته يعنی مسلمان برادر مسلملندور مسلمان برادرينی حاجتی نی روا قيلسه خداوند عالم انی حاجتيغه مشغولدور اگر غمينی زايل قيلسه خدا انی غمينی زايل قيلور قيامتده غم قيامتدن زياده غم يوقتور ٨ نجی بر حديثده ايتورلار المؤمن فی توادهم و تراحهم مثل الجسد اذا اشتکی منه عضواً تدرعی له ساير الجسد يعنی حاصل بوکه مؤمن مثل اعضای بدندور که (b9­/¯a10) بر عضوی اغريسه باشقاسی هم ازار تافار

بو مقدمه لارنی نتيجه سی

بودورکه بز ادمی زات نی حق جل و علی بر اتا و بر انادن خلق ايتيب بزلارنی بر بريمزغه برادر صلبی قيلدی عصرلاردن هر عصرده بر پيغمبردن زياده پيغمبر يبارمدی برادرليک شاخ و شعبه سنی خلقنکم من نفس واحدة زنجر يکه محکم قيلدی وانما المؤمنون اخوة موحبجه(!) بو برادری محبت و اولفت ليک اوچون شرععت عزاده بر سول طريقيده مستحکم قيلدی و الارکا سنت سنييه بيردی بو ضع حکمت سرشت و سنت عزت کنثت ده (؟) بزلارکا نکته لاری بی انتها ايله دلا لت قيلدی که اول نکته لار لفظ قالبيکا کيردی که بو خطاب مستطاغه رجوع قيليب ديدی ای ادم غافل و ای مشت کل (؟) جاهل (a10­/¯b10) بيلنک لارکه بيکا نه ايمس سزلار بو دار الفناده همه بر اتا و بر انادن سزلار و بر سلطان عادل حمايه سنده يشاماقده لازيم که سزلار اون برا در بر اويده استقامت قيلماقده اتفاق بولماق هر اون لارينکز معاش زنده کار ليکده بر برينکزه ياردم دست باری قيلمق ليک و صلاح کارلار ينکيزنی اورته ده بامشورت برادری بجا قيلمق ليک خدا ايتور سزلارکا جان برديم جانلارينکزنی تنلار ينکز کا تورم قيلديم سزلارکا بالضروة تريک ليکده حفظ حمايه قيلديم غرض سبحانيم ايله سزلارکا ضروريات بی حسابدور الدينکزده مسکن و لباس خوراک و معاش و دفع موزيات و رفع حواريج حفظ صحت و دفع مرض و غير ذالک که معاش لوازماتی دور خدا و نبی نی تانيماق و امرلارينی قيلمق نهيندن توختامق و احکام شرعيه لارينی ياد المق و طريق معاش علم لارين (b10­/¯a11) اورکانمک واجب و لازيمدور جنانجه برينجی واجب عينی ايکنجی سی واجب کفايست ترک اولی حسارت اخر وی ميشود شونکا اوخشاش ترک ثانيسی ذلت و هلاکت و زلالت دينوی دن ثمره بيرور بلکه آنی مأ لی بالبد اهيه خسر آن اخروی هم کيلتورور خسر الدنيا و الاخرة ذالک هو خسران مبين

بس سزلاردن برينکزکا

من که واجب الوجود من و حسم و حسما نيندن دورمن و باعد(؟) دل داد معمورمن سزلارکا اوز ايچلارينکزدن خليفه قيلديم انی علم دينی و سياسی توغرسيده ممتاز قيلديم سزلار نی اصلاح کار معاشيه لارينکزکا عالم ده اتا قيلديم بس همه دينی ايشلارينکز اندن ياد الوب و علم صنايع لار نی بقدر کفاف دهقانی اهنکری و خياطت و تجاری (a11­/¯b11) و طبيبی و غيره ايشلار طلبيده بولوب ياد النکلار و هم شول دستور ده عمل قيلنک لار بو اشتغال الجند برادر عصبی ليک نی ياد دن چيقارمنکزلار جنانجه اعضالارينکز ده کی کوز قولاق قول اياق لارينکز همه سی بر بريکا خذمت و ياردم قيله دور سزلار هم بدن اعضاسنی بولکانده هر برينکزکا اتفاق و ياری برينکزلار قرانک که اعضاينکزده محل قازورات بولکان انيک پست فهم قيلکان بر يرينکزکه قارون ايدی مو نی اکر بر کيشی يارسه حياتينکز تمام بوله دور شونکا اوحشاکان انسان خبر اعضا هر فردی بريدن جدا بولسه احتمال حلاک مقرردور بو لتوغريکا سعدی رحمه الله ايته دور

ته بتدريج ميبرد و چه غمست

گر ببند د جنانکه نکشايد

گر دل از عمر ميکی نشايد

در کشايد جنانکه نتوان بست

کو بشو از حيات دنيا دست (b11­/¯ a12)

بس سزلار بدن ملکيده پادشاه عقل محکوميده سز همه حرفه دن(؟!) احتياج مند سزلارکه اهنکر درکار تجار ديهقانی طبيبی خصوصا اشيا جديده لار که اختياجينکز همه دن زياده مونده دور بودور انقلاب ايله قوشنی لارينکز تمير يولده يورسه سز فياده يورسنکز نقسانيتينکز معلوم بولوب بولار خيش نشاط ده بولسه لار غم و کلفتده بولماقينکز خداوند عالم نعمت الهيه سيکا قول اورمای امتناع قيلماقينکز اولور خلق لکم ما فی الارض جميعاً انعاميدن محرميت بولور حصولی حرکت ايله بولور که خداوند عالم مرحمتی دان وان ليس للانسان الاَّ ما سعی مضمو نيدن واقف بوليب عمل درکار حرکت درکار اورنمق کيراک تمبال ليک ايله مقصد غه ايريشماز(!) اورنونک اورنونک اورونونک

٣ نجی ميزان

بزنی بو ترکستان خصوصا فرغانه خلقميز بر عادت معهوده لاری باردورکه (a12­/¯b12) هر بر ايشلاريغه تصوف طريقت يولاريدن برار جز قوشمق بولب انکا هر حجت ديک سوزلاريده ثواب سوزی سوزلانه دور عملی و نيَِّت لاريده منفعت و نفسانيت مدعالاريدور بر نجی ميرز انده ايتيلدی جزوی مسله کا کلی جنجال و مخاصمت بولور جنانجه اغنيالاريمزده يوز صوم اقچه فقيرلار يليک ٢٥ صوم فايده غه بيرور بيع جايز ديب حيله شرع ايله فقير عاجز بولکانده بيلديلار املاک اشيا سی يوق کويه دور کان انی در حال اوز اوزيکا زکواة (!) قيله دور کيراک ايديکه قوليغه نقد اقچه بريب المق لاری يوق زکاة قيلديم ديدورلار ايکنجی ينه فقرنی چاقروب يکرمه تين کزلمه لارينی التی کزينی اوچصوم غه الدينکمو ديب امر الله غه حيله قيلورلار ٣ نجی سی بانکدن الکان اقچه قنچه فرسنت بولسه بی بيع انی خلق غه بريلکان بی حجت اقچه لار غه بانک فرسنتلارينی (b12­/¯a13) چاچوب سالوب اله دورلار ٤ نجی سی پخته تجارتيکا ارنکان کيشيلارده شريعت الاسلاميه کا مخالف اوج کته کناه معين دور مونی هيج تجار علمادن سورميدور جنانجه برنجی سی ترازوده کم آلمق و اذا کالوهم أووزنوهم يخسرون دن وهم لاری يوق ٢ نجی سی خيانتدور که ساتکوچی رضا سيدن تاشقاری پرتو ديکان الوم لاری بار پود دن بر قداق بو عادت اورنيغه کيچيبدورلار و نعم سز بيچاره مديون مظلوم توره دور ٣ نجی سی پخته بيرالمکان کيشيکا صومه سيکا ٥٥ تين اشتراف حساب قيله دورلار علما لار بولسه بولخيل ايشلار خصوصيده امر بالمعروفدن حفظ قيليب دم اورمس لار اکثر لاريغه امر معروف اورنی ايردی قيلمادينکز سزلار نی ذمه لارينکزکا واجب ايدی ديکانده فتنه کا عايد بوله دور ديدورلار مشايخلار (a13­/¯b13) [مشايخ لار]* بولسه اوز معيشت جاه و حشملاری غه اواره بولوب جمع مال منالکا بندور لار قضاة اهل اسلام لار يمز بولسه احتياج خلق الله دن و حکومت سواليدن بوشامای خلق غه امر معروف قيلماققه وقت لاری يوقدور جنانجه بنده اوزوم اون يل ايجنده خذمت شرعتده بولکان وقتلاريمده بيلديم که امر معروفکا وقت تافا الماديم الحمد الله که قضادن قارغبال بولب انجه مونجه خذمت ايتارک ا وقت بولب علما و عوام الناس مجلسيده کلام الناس علی قدر عقولهم بيلکانيمز چه ايتوب ذمه دن ساقت بولسه موکين اميدنده بز ايمدی بز اهل اسلام کتاب الله و سنت رسول الله دن تجاوز ايتمی تريکليک قيلمقده بولسک کيراک بنابرن لازيم شريعت بويورماکان يولدن يورکان ملتنی يولکا سالمق عوام الناسدن مونی يولنی سوره مق علما ايتمسه عوام سوره مسه عوام اهل اسلام طبعيت خواهيشی (b13­/¯a14) بولکان يولکا کيتادور عاقبتی قايکا يتادور

٤ نجی مير زان اولی وقت لارده رئيس اسلام بولب بو لخيل ايشلارنی تفتيش قيلورلار ايردی الحال همه بحال خود بولوقتده علما و فضلا لاردن خلق نی ترقی و تعالی غه قوشماق يولينی کورستمک انينک کته خذمت مليه دن دور بو آوانيمز آوان علم و کسب و هنر زمانی دورکه عصريمز دوريده کوروب توروبسز علم هنر اربابی قنداغ وحشی و بدوی خلق قنداغ مونی ميرزانکا قوينک حاصل ميرزان امتحان بوله دور اولی عصرلارده عوام خلق مهمانلاريکه چراغ و شمع يوق ايکان قوراق قوغه خاشاک ياقوب قونوشار ايديلار الحال نيمه قيله دورلار پادشاه لار بر برلاريکه محاربه اچسه لار نيزه و کمان فلخمان و کرز ايله مقابله قيلور ايردی لار الحال نيمه ايشلار (a14­/¯b14) اسباب روزغاريه لاريده بو عدوات کثريه جديده لار کورونوب ايشلانوب هم چيقيب توروبدور موندن اوتوز بيش يل لار مقدم مبادا بر محله لارده اوت يوق بولسه اوت اختاروب ٢ نجی محله کا باروب بر جوبنی اوچيکا لته لارنی اوراب اوت الوب کيلکانده محله دن رحمت لار النور ايدی بزنی فرغانه کا اسلام وقتنده بر اونع شهرت بين الناس جاری بولديکه هر کيم بر بريدن اشيب تعجب لار قيليشديلار اول نيمه ايکان ينکی سماور چقان ايکان مونی کورمکان شول خيل مبالغه لار قيلديلارکه بو علا مت قيامت کا اوخشار نه اوچونکه عجبا اوتنی هم ساله دور سونی هم ساله [دور]* بر بريکا ارالاشماس ينکی کورکان کيشيلارکا انی خواجه سی چومرکيدن سو توشورسه دودی چيقيب توروبدور سبحان الله بو قاندای سحردور ديب همه يقا (b14­/¯a15) لارينی سقيب ايکی اوچ فرسخ يرلاردن تماشا غه کيلکان ايديلار کوکرد ينکی کيلکانده کوب کيشيلار تماشاغه بارکان لمفه ينکی کيلکانده بنده بر عدد ٧ نجی اوستلوی لمفه الکان ايدوم از برای ينکی و انطيقه کتاب کورمک کا ديب انی کوب کيشيلار اتينی کوهر شب جراغ ديکان شول ايميش ديب ساده کيشيلار کوب تعجب قيلديلار اولارنی تعجبی بوکه شمع ديک هر بر ساعتده منجه مرتبه اوچينی کيس مس ايکان و شمع ديک اقوب کتماس ايکان بردک دايمی يانوب تورار ايکان ديب استحسان قيلکانلاريده ساده دل ملا لاريمز دن بونکا قارشی بونی روشنيدا اولتوروب بولميدور ياغی حرام ايميش انشأ نصرانی دور علي الخوصوص مسجدکا قويب بولميدور ديب نجه نجه بولمکان توبسز خرافات لارنی جيقاروب بولکانلار موندن بيش يل اوتدی اوتمدی اوشل ملا لار همه شمع و جراغ نی ترک قيليب اوزلاری (a15­/¯b15) الوب استعمال ايتديلار منه بو فعل همه سی ساده ليک مدنی ايمس ليک دور خداوند عالم حجنی فرض قيلدی مشرقدن مغربکا چه اهل اسلام قادر بولسه عمرنده بر مره بارماق مقصد خداواند بنده لار نی اقجه صرف قيليب صفر محتنی و مسافرت مشقتينی کورکوزمک بولسه کيراک حج البيت من استطاع اليه سبيلا دن غرض فريق اهل اسلام نی نيجه قبيله سينی کوروب اخوت محبتينی اولار ايله بايلاب سفرده خداوند عالم خلقيدن کورمکان نمرسه لارنی کوروب اعتقادنی کامل قيلماق بولسه کيراک مصنوعات الهی ابتدا عالم دن انتها غجه بوله دورکان و جقادورکان نمرسه لار همه سی آيت قرانيه ده مبيين دور جنانجه فرغا نه دن بر وقت علما مجلسيده فرخوت [پراخود]* لارنی ايتده ذکری بارمو ياکه يوق مو ديب مکالمه بولکانده بر کيشی بر يوز ايليک صوم اقجه نی هر کيشی اتيدن (b15­/¯a16) حجت تافوب برسون بيرور من ديکانده همه علما هدييه نی چقارينک ديدور درحال اقچه نی اورته کا چقارکانده علما الوب کرمانکه سالوب بو آيت نی اقوکان ايکان \" فی الفلک المشحون و خلقنالهم من مثله ما يرکبون\" ديکانده علما لار همه جحت شول ديب قبول قيلکان ايکان منه خداوند عالمنی بنده سيکا دريالرده يورمک کا منداغ اسان ليک لارنی انعام قيلکان اما که بزنی علما لار حالی هم انشات [انشائات]* جديده لارکا قيل قال لاری کوبدور ما کولات ملبوسات مفروشات لاردن [يازيلاديکه ن نرسه لار]* کورمکان لاری بولسه نجه وقت توقف ايتارلار قوشنی استعمال قيلکاندن سونک درحال توتارلار منه ايمدی ميرزان ده وزن قيلينک نيمه نی علمنی بدويت و مدنيت و فکرلارينی حاصل ميرزان نی جقارارسز [ منه ايمدی ترازوده تارتيب علم نيمه بدويت [قيشلاقی] ليک نيمه مدنيت فکر يورکيزيش لارنی حاصل مزانينی چقارارسز]*

٣ نجی ميرزان حضرت ادم صلواة ال له تعيشلاری [تريکليک]* و سکنالاری [تورار جای ليکلاری]* (٣٣٣) (a16­/¯b16) همه تاريخ اوقوجی لارکا معلوم دورکه بنالاری خصوصيده سيّاه لار و حاجی لار ايتميدورلارکه حضرت ادم عمارت لاری بتوندن ياکه تاشدن ياکه يغاج دن اوچ اشيا نه ياکه بر قبت دن حبر بيرمديلار اندن نجه آوان اوتوب عاد ثمودلار عصريده بر مدنيت تابکانی قرانده خبر بيريليبدور جنانجه ارم ذات العماد التی لم يخلق مثلها فی البلد و اندن سونک فرعون پادشاه جابر بولب شرکده تغيا نيدن سهنه فرعونيه لار بنا قيلدی اندن عصر سعادت رسول الله غه کيليب دين اسلامنی انتشاريغه کوب کوب ايشلار جهادلار امرلار بولدی اماکه عمارات مزينه و مشدّ ده لارکا عصر سعادتده امر بولکانی معلوم ايمس منه الحالده کورونک بلوای عام کردش دوران بتادل اواَن ايله خلق ده قندای بنالار و قندای زينتلار بولب توره دور (b16­/¯a17) منه بولارکا نظر کره [يمان نظر]* ايله باقماق قوروق صوفيلار ايشيدورکه تمدن ترقيدن قالدورمق ياکه مدنی ليکنی خواهله مس ليک دن دور بر کته عمارت و لباس لارکا ايمس علميه يوليکا هم شول خيل ينکی رساله لار ياکه قاعده [قانون]* چيقاروب امتکا خذمت ايتکان لارکا بزنی ترکستان علما لاری کوبده نظر رحمت لاری يوق جنانجی بنده اوزوم مشاهده قيلديم که بزنی طرفلارده اصول صوتيه مکتبی جاری بولدی بونکا کوب علمالار قرشی بولب اخری مرغنانده بر اصول جديد معلمی ايله علما مناقشه قيلکانده بيچاره معلم من تعليم قيله دورکان علم لاريمنی حضور قضاة ده يعنی سيزد مجلسنده امتهان ايتای شرعی ناشرعی سنی منکا کورساتسون لار ديب سيزد کا شاکردلاری ايلان کيليب ديديکه ای علمای اهل اسلام و ای قضاة (a17­/¯b17) ذوی احترام لار بنده نجه مدتدن بويان اولادلارينکز نی تعليم و ادبده تربيت ده من اماکه بعضی کيشيلار منکا يخشی نظر ايله باقمای بلکه اتهام يوليده سوز ايتورلار بول من اوقوته دورکان علم لاريمنی سزلارکا حضورينکيزده کورستای اکر درست شرعی بولسه منکا بو علم درست دور ديب حکم قيليب قولومکا حجت برينکزلار اکر ناشرعی ياکه اولاد لارينکز علميده بوزوق علم لار بولسه منی منع قيلنک لار ديب اوقوته دورکان بدالمعارف اول نضا فه و شفاهيه درس لارينی کيلتوروب بران بران شاکرد لارينی سوال و جوابکه سالوب تورکانده نجه علمالر و قاضی لار کوز ياشی چيقيب رحمت لار ايتوب بو اصولده اوقوتمق شرعی ايکان ديب حکم قيلديلار بلکه امداد قيلماققه وعده چيقارديلار منه خلقيمز نی وحشی ليکی بعضی لاری اصول ديب (b17­/¯b18) دين نی ايتور اصول جديد ديمک ينکی دين ديمک ديب غلط مطالعه لارکا کريشوب مقصد لاری بو ايسکی يولده اوقات قيلب تورکان معلم لارنی رزقی اوزولر ايميش خيال لار کا باروب بونکا قرشی تورسه لار هم مونی ماهيتن بيلکانلار اولارنی قرشوليک لار يکه قرامای اوقوته باشلاديلار الحمد الله حاضرده همه شهرلار ده اصول جديد مکتبی جاری بولب همه نفعنی بيليب سرتيه اوزبکيه لار همه سی دن معلم لار کوپايوب هر يرلارده مکتب اجوب تورادور اصول جديد ديمک ينکی قاعده ينکی ترتيب ديمکدور ديسک هم قبولغه المکان ايديلار کردش اوان و خواهش زمان ايله اوزی اوزيجه جاری بولب کتی اولی وقتده کی محله مکتبيده بنده اوزوم بي يل ده اوج عدد معلمده اوقوب اخری سواديم جيقمای کين (b18­/¯a19) قيزلار مکتبی اوز اويميزده جاری والدهً مرحومم ده اوقوب سواد چيقارديم ايکی سنی قبله کا همده حسن خط مشق ايتدوم با قينک محله مکتبی اوصول قديمده يتی يل عمرنی ضايع ايتوب اوقوو يازونی بيلکان ايدوم منه ايمدی بنده اوزوم اوصول صوتيه نی [سويت اصولی]* اولاد اسلا مغه ياردمنی کوروب اوز مسجديمزغه مکتب اجديم بر سنه ده کوب ياشلار حتی که [کته]* ياشکه کيرکان تجارلار دن اوقوب خط سوادنی چيقاروب معيشت و تجارت لار يده اسان ليک لار مشاهده قيلديلار منه زمان نی ميرزانی وزن بولدی علی المرتصی مقاله لاريده ايتور اعلموا اولاد کم لزمان غير زمانکم ديرلار هر زمان اوزيکا قراب علم هنر کسب درکار

٥ نجی ميرزان خلقيمزنی اولی ده کی حرکت لار ايله الحا لکی ايشلارينی وزن قيلور جنانجه ١٢٩٠ نجی هجريدن (a19­/¯b19) بويان کی احوال لارين وزنی عمومی خلق همه اولی حالده بيکار و تمبل ليک ايدی ايمدی ايش ايش ديب يوکورشه باشلاديلار اهل حرفه لار همه لاری احوال زمانغه قراب تيزراق يورماققه باشلاديلار مدنيت اسی کيليب تورادور جنانجه قيشنده يرلارکا اورونوب صورت احوال لاری هم بولک اسباب روزغارييه لاری محله ده اولی وقتلارده قراجای جوش کته لارده بولور ايدی الحالده همه اوييده بيش اون عدددن چاينک لمفه سموار کورولور معيشت هفته ده بر مرتبه فلاو کرنج آشی بولور ايدی الحالده امکان سز هر کون فلاو قيلنور بر محله ده ايکی اوج کيشيده اط بولور ايدی ايمدی اطی يوق چولاق حکميده دور موندن بر عصر اول بر کيشی بر يوز صوم قرضی بولسه کورستانغه قرض ايله کيتا دور دير ايديلار منه ايمدی ادنای مرتبه بولکان کيشينی ١٠٠٠ صوم قرضی بولسه پساند ايماس (b19­/¯b 20) اولی حالده سکسان توقسان يلار امساک [ صرف قيلمای ساقلاب]* قيليب اغنيا قتاريکه بر شهرده بر ياکه ايکی کيشی کيرار ايردی منه ايمدی بيش يل تجارت قيليب يوز منک کا قادر دورلار بو نمه دن و نه سببدور منه زمان دورينی فعلی و حرکت نی اثری الله برکتی علميه ده هم شونداغ اوتوز يل اوقوب ختم کتب قيلکان کيشيلار بار ايجنده اون يلده ختم قيلکانلار هم بار علمی اوليکدن ارتوقراق منه بولار ميزان ايمسمو زمان ترازوسی بوندن عبارتدور حاصل کلام المدعا و لمرام عصريمز علم هنر حرکت عصری دور تورماق عصری ايمس غافل تورسه غفلت اويقوسيدن تورکونجه بازار عالم اوتوب کيته دور اورنمک درکار فاعتبروا يا ولی الابصر [ عتبار قيلينک لار ای عاقل لار]*

٦ نجی ميرزان بو ميزانده اهليمز نی ارتوقجه خدا و پيغمبريمز بويورمکان مشققت و صرفلار کا دوچار اولب رسم و عرف عام بولغانی کورسته دور (b20­/¯a21) جنانجی بزنی خلقيمزده عرف بولکان نمرسه اولکانکا صرف بهوده لارنی قيله دور انی اتی نی خيرت ديرلار وحالانکه سيات (؟) بولسه کيراکدور بر کيشی اولادور انی بيش اون عدد صغيره لاری بولور سکناسی [تورار جايی]* بر حولی دور انی يرمينی درحال ساتار ياکه بر بايدن رهم قيليب اقجه اله دور ده انی برکونليک امر سقاتی(؟) ديب محله و شهردن کيشی چاقروب جنازه ديب صرف قيلور بايلار کا بر صوم اورته لارکا ٥٠ تين اخيری اون تين دن اماملارکا تون بيره دور بو اقجه لارنی قرض الکان ايدی ينا جنازه کا کيلکان لارنی اتينی ايکی اوج عددينی سوراب اولکانکه بغيشلادينکمو ديب الورلارده انی همه سينی بر ارقانکه باغلاب قرض الکان اقجه نی باغلاب اماملار کا تابشوروب دَوره ديکان بر حيله ديرلار فديه صوم صلاة متو فای مذکور (a21­/¯b21) به شما دفع کر دم ديب بر مسکين غه بروب اول الوب قبول کردم به شما دفع کردم ديب اون ايکی ياشدن اوتکان عمريکا اقجه و اط لارنی بهاسنی تقاص قيليب نجه عمرکا يتسه انی اسقاط صلات و صوميکا فديه ديب سونکره الکان مسکين و دفع قيلکان اما منا اوشل اقجه دن برار نيمه بريب الوب انی خلق کا اولاشورلار سونک جنازه اوقورلار اسقاتی اماملار مونده حاضر بولورلار ميت نی بيچاره صغيره لاری وای اتام وای انام برله اواره اوشل کونی بيش يوز صرف بولسه بر يل ايجنده ينه بيش يوز صرف بولور جنانجه اوج کوندن سونک معرکه ايشلاری کته صرف بولور محله و غير محله خاتونلاری کيليب عزا قيله دور هر کيم اولکانی نی ايتوب يغلار ٣ ينجی کونی يتی ديکان ايش خاتونلارکا مونده هم يغی سغی توجه کرلر(؟) کيلور مونده ينه صزف پنجشنبه کونی کيليب شب ننجشنبه ديکان آش... ايمدی اوليک کا .... (b21­/¯a22) ...

... او توی اوتب تمام بولور عوام خلقی فلانی يخشی توی قيلدی اولاق پايکه تماشا ليک توی بولدی ديمک لاری بس شهرت دامی بولارنی نيت لاريکه که مکتب مدرسه امداديکه دار الايتام دار العاجزين مسافرخانه ديکان سوز هيجکيم ده يوق و سوزلامايدورلار نمه کا که اوزلاری مسافرت نی کوروب انی بناسی خلق الله فايداسی ايکان ليکی بولارکا معلوم ايمس جريده لارده اوقوب ايشتکان لارکه اميرکا شهريده بر مليونير بای نجه مليون اقجه سينی جنی ديوانه لار فايدا سيکا قويکان ايکان نيمه کا موندای قيلدينکز ديکانده من جنی لاردن کوب نفع کورکان ايدوم قايتاروب توروبمن ديکان ايکان بولار اوز اقجه لارينی اوزيکا قيتروب ملت نفعيکا بر بنا قيلمق لاری دين لارينی اداسی ايدی يوق ورثه کا (a22­/¯b22) قالدورورلار حلال حرام يرلارغه صرف قيلور حساب مأخذه سيکا اوزلاری جوابگر بوله دور لار قنی ادراک و هم جمعيتی نکاح توييده بولار قيله دور کان اصرافلاری بر کيشی اوغلينی تعلق قيلدورماق بولکانده فاتحه توی ديکان بر کته توی بوله دور مونده بار اجناسيدن بر کيم ليک يعنی ٨ کزدن هر جنسدن بر دانه دن سالوب ميانه لار تورت قوی بتون قند بتون دا که بونکا اوخشاش نمرسه لاردن هر برين بر لکندکا سالوب کوجه دن کوتار توب قداسنی اوييکا الوب بارور اعياندن کته لار محله دن هم امام محله غه بارورلار بولارکا علی قدر حال تون کيدروب جقارور حالی (؟) بولکه شول فاتخه کا بيش يوز صرف بولسه نکاح توی کونی البته ايکی منک صرف بولور بو صرفلار نی اوغليکا و قيزيکه بران تين نفع يوق اورته دکی کيشيلار ييدور ايچادور کيادور لازيم ايدی هر ايکی سی صرف لارنی ... (b22­/¯a23) اوجون ينکی روزغار بولميش لارکا خواه تجارت و خواه بولاک و امساک ايتوب قويسه لار بولارکا وقتيده دست کير اولب ايکی طرف اولادلار يکه قيلکان مرحمت و شفقت بولسه کيراک ايدی بهوده صرف مستدرک بولب هيجکيم فايدلانمدی بولار ايرلار ايجينده بولکان ايشينی ايتدوم خاتونلارنی قيز تويکا قيلکان محنت لارينی اواره ليک لارينی ايتسام ميَيَه قالميدور سيف سدرغه بلاسی قلماقدن قالکان عادت منه بو بلالار اوستميز ده اغر يوکدور بونی کوتاروب مقصد غه يتيش بسيار قين دور خداوند عالم ايتسه که يريد الله بِکم الْيسْر وَ لاَ يريِد بِکم العسر ديسه رسول الله حضرتلری عسره يسره ديسه لار بز اوز يمزجه نيمه قين بولسه انی قيلسک قيدن مدعا غه يتاميز بلکه بو اغر يوک ايلان کيته ميز منه مير زان نی تاشی اغر طرفی موندای بولور کوزيمز ترازو و بورنيمز ... بولب قالدوک (a23­/¯b23) ٦ نجی ميرزان عوام الناسده جاری صرف بهوده و مالاً يعنی سوز و ايشلار ١٢٩٠ نجی هجريدن بويان عادت جاری بولدی مونی اولی حالده مردود شهادت و کناه قطاريده خلق نظر کره ايلا باقر ايدی الحال عرف و رسم اورنينه کيجدی جنانجه خلقيمزده چای خانه ديکان اسمنی سماور ديب يوروتارلار رسم بولدی مونی وضعی مسافر و يولجی کيشيلار کا ايدی بولار عمومی ناس همه بونکا مبتلا دورلار که اهليه و عا ليه کيشيلار اکثر مونده تعيش ايتمق عادت لاری دور که ايرته نمازدن چيقانده درحال چای خانه دوکانيده اولتوروب کوک چای کا مبتلا دورلار اويلاريده بولسه هم مونی ارتوق پيدا ايمش مونده بولک کناه کبيره لار جاری بولادورکه اول غيبت دور همه مونکه مبتلا دور اويلانمکان لاری بولسه اوج ای قيش بيکاره کيجه کيرکاندن سونک توکمه و گف ديکان (b23­/¯a24) صحبت و اجتماعلاری باردورکه اوج ای کيجه سی مونده بولورلار اتفاق ليک جهتينه ديسک جواب چيقادور ايش يوق کناه بولور ديب اغزده ايتور لار اماکه مونکه روشن بر صحبت تفتيش قيلکان يوق اماکه بز صحبت لارده گف دن گف چيقسه غيبت بولمسه کتاب مسئله اقولسه البته ثواب بولور اما که عايله ليک کيشيلارکا اوز اوييده بکه لاری ايلان يمک نی يويورکان اونده اويون ياکه شکايت لار بولور انده اجتماع سَعيه بو لشيده شبهه يوق ايمدی بولار قيشده بيکار آش اشمای ضفت و ياکه مسئله اوقوشوب اجتماع قيلسه لار حسنه بولسه کيراک ايدی من اوزومچه کفچی لار کا ايتمن سزلاردن تورمه ده ياتکان محبوسلار نی علمی دنيوی و اخروی کا حسنه [حَسَنَه – ثواب سَيَّيه – کناه ايشلار]* بولسه کيراک نيمه جزاکه محکوم انده بيکار ياتمق ايمس بلکه توفی ياکه شلوار بند توقوب صنعت اورگنه دورلار منه سزلار هم بر ايش ايشلاب (a24­/¯b24) معيشت لارينکز کا کيراک ليک هنر قيلسه لارينکز ايدی [توغری]* يولده يورکان بولور ايدينکزلار هيج پيغمبرو هيج اوليا بی هنر ايمس همه لاری بر کسبنی قيلکانلار سزلار بی هنر تورسه لار ينکز محتاج نان بولور سزلار ديب اوز عقل لاری غه موافق نصيحت بريله دور ثمره سی نی کوردوک برنجه عادت مجوسيلار جاری ايدی اکثری يوقالدی بولار هم وقتی ايلان يوقالور انشا الله

بو ميرزان نی مقصدی خلق نی تفريقه و اشتباه دن جيقارماق دور جنانجی اسباب جديده لار ظهوری هر ايشکا اسانليک ايلا طيارلامق توغرسيده بولکان ماشين لار ينکی کورولکان بولسه بو بزنی ترکسان و فرغا نه خلقی حالا هم تعصب قيلورلار و بدعت بيلورلار بول توغريده صحبت علما و عوام مجلس لار بولسه سوال تريقيده سورارلار انلارکا باتينسه جوابلار بريب بدعت مو اکر بدعت بولسه کوکرد ياقمنک کرسين نی ترک قيلنک (b24­/¯a25) چای ايجمنک قند يمنک بولار هم پيغمبر عصرلاريده يوق ايدی وحالانکه همه کيب تورکان لباسلارينکز اجنبی لار ايشی دور بو تعصب لار ينکز اوزونکز نی مشققت کا سالمق دور ديسک هم طبيعت لاريده بر اجتناب بولوب توره دور بول فعل اصلی مغوليه فعلی دورکه اجنبی طعاميدن و لباسيدن اشياسيدن اجتناب غه بويورکان متعصب لار يدن قالکان فعل دور بو تعصب اکثر اهل فتوی ثقات لاريمز دن هم جيقيب توره دور جنانجی وقتی ده بر اعلم مملکت بولکان علمالار يمز غه اعتبار ليک کيشينی حولی لاريده مهمان ايدوک بناکاهی بر اهل طلبه لاريمز نی برينی قلمدانيده بر پادشاه نی رسمی بار ايکان جناب ميزبان اعلميميز کوروب کمنی کی بو ديديلار صاحبی بزنيکی ديکان همان درحال محوی درکار قرينک ديديلار قلمدان ايکاس محو قيلدی هم سوال قيلدی که تقصر سورت نی سوره کان صغرا ً او کبيرا ً (a25­/¯b25) حکمی برابرمو يا که ميعاری بارمو ديکان سواليکا جواب برديلار که همه سی نی حکمی بر خواه زره جه بولسون خواه کوه قاف ديک ديب فتوی بيرديلار اما که سايل ايتماديکه صورت ديب لغتده قندای نرسه نی ايتار ديب رسم ايله صورت نی فرقينی قيلمای مونجه حرجکا قويديلار بنده اول مجلسده ايدوم صحبتده اورته ده بر سماوار بار ايدی جای نيک فياله تورکان ايدی بندا ايتدوم بولمسه منه سماورده تورت عدد صورت بار ايکان منه جای نيکده هم بار فياله ده [هم]* منه طاريلکه لارده منه کوکرد لارده منه کرمانينکزده [کی]* اقجه ده ديسام خوقنددن کيلکان مهمان مدرس اعلمنی شريک لاری ايکان ايشان اعلم بولارکا بول فتوانی اورنی ايمس ايردی منه ايمدی اويونکزنی صورت ايله توله منبع صورت قيلورلار ديکانده اولکيشی محذوم لارينی بويوروب ايکالا ماق همه سنی محو قيلماقغه امر قيلديلار منه علمای زمان لاريمز نی تعصب لاری [ايگاولاب همه سينی يوق قيليب تاشلاشکه بويورديلار]* (b25­/¯a26) رسم ايله صورت نی فرق قيلمای بنده لارنی حرجکا سالکان لار وحالانکه الصورة مجسمة الذوات الظل و رسم مالا ظل له لغتيدن بی خبر ايکانلار [ صورت – جسم ليک سايه سی توشا ديگان نرسه هه يکه ل رسم – چزيب قيلينکان سايه سز نرسه ]* اکر صورت نی احتياطی بر هنری قاتيغ بولسه ايدی مکروه ديما حرام دير ايديلار صورت پيکير و هيکل دور رسم بولسه نقس و ترسيم بولور منه بول خيل جکنه يول لارنی اورته کا چيقاروب کته شاه راه لار قاله دور لازم ايدی مونی اورنيغه خلق کا فرض عين بولکان نمرسه لارنی اعتقادات لاردن بيلدوروب کبيره لاردن قيتارماق ايدی مونی مطبوعات واسطه سی قلم ايلان ايتساک اکثر بو علمالار يمز جريدات لار نی [گزيت ژورناللار]* هم بدعت و حرام بيلب اهل علم نی اوقومقدن عوام الناس نی ايشتمکدن منع قيلور بزنی فرغانه ده يوزدن بر کيشی بو ينکی رساله و جريده لار غه محبت ليک چيقادور وهم بز ده فرغا نه ده بر علمی جريده هم يوق اهل همت لار بولسه اوز (a26­/¯b26) اوز منفعت لاريغه اواره جنانجه ميرزان [ميزان]* نی مقد مه سيده ايتيلوب اوتدی ايمدی قالدی قلم ايله ايتوب محل قبول يرلارکا يباروب طبع ايتدر مقدن بولک چاره يوق

٧ نجی ميزان

زمان نينک اهلنه خذمتی زمان بر فعال بر معلم بر واضع دورکه اهلنه انواع صناعات لار نی چيقاروب تعليم قيلور اهلی هم اوز عايله سيد يک برأس وا لعين قبول قيليب الورلار و انی تعليمده يورورلار منه هر اوان و هر زمان اهلی نی و ايشنی افعال لاری نی سنی متکراف پرده سيدن [کينا اکرانی]* کورونکان ينکی کازيته ديک هر زمانده نجه منک لار مسنوعات جديده کورساتوب اهالينی اقوال و افعالنی تبديل قيلور جنانجه مثنوی کس چه داند که چرح تو قلمون از پش بو ده چه اورد بيرون ديکانلار [بو تاولانب توروچی فلک يرده آرقه سيدن نيمه لانی چيقاريشينی کيشی بيلميدی] * (b26­/¯a27) بو زمان نی بو روشی و قيليشيکا هيجکيم تعصب ايتمای ياکه ضديغه ا يش يور کوزماققه قادر ايمس کوب مقتدر پادشاه و حُکّام لار هم لا محالته زمان مسلکيکا کيرکان و يورکان بونکا فارسيلار ايتورلار (٥٤٠) زمانه باتو نسازد تو با زمانه بساز ديب و هم مقاله علی المرتضی ديرلار اعلموا اولاد کم لزمان غير زمانکم [اولادلارينکز نی کيلچک زامان علمی بيلان تربيه لانک]* ديکان سوزلار همه سی بو زمان خواهشی و اوان نينک کيليشی دن عبارت بولب هر قيسی زمان نی کيله دورکان طرفی ده کی يعنی اتيه سينی علم و هنری درکار ليکی نی کورسته دور موندن بر کجکنه مثال کورولسه بولور جنانجه سوزده تکرار قبح کورونور بونکا اوخشاکن اوتکان نی سوزی و ايشی معرز بخانه کا مقبول [ياکه تاريخ جهتی بار]* بو زمان اهليکا مقبول قيلب بولمس جنانجه يراق سفرکا تيوه برلان بارينک ديسانکز فايزد تورکانده (ياکه قنقلی ديکان قلماق جيقارکان سردييه عرابه سی کا ايزباس جيک تورکانده تکلف قيلنسه البته قبول قيلمايدور) ( a27­/¯b27) البته قبول قيلمسلار ياکه کوکرد يقمنک چقماق چقنک ديسه البته معقول بولمس هم بو زمان همه نمرسه نی تبديل قيليب توره دور انسان لار نی فعل اطوارينی رسم و آيين لارينی و خوراک و پوشاک لارينی کار بارلارينی کيردار لارينی منه جنانجه بزنی خلق لار خصوص علما و مشايخ لاريمز ينکی جقان نمرسه دن اجتناب و پرهيز قيلور ايرديلار اوزلاری عادت قيلديلار منه فايتون عرابه منه کلاش بولک بولک نمرسه لر بو ميزان نی برنجی فصليده ايتوب اوتکان ايدوک بولار همه سی زمان نی بويوروقی ايلان اهليکا زمان بر حاکم نفوذ(اصل متن ده – نفوذ) الحکم دورکه امکانسز فرمايشيدن چيقيب بولميدور زمان دوره سيکا بند يوره دور اهلنی اطوارينی کوروب اوز فرزندی نينک افعالنی بيلکان ديک بو اهلنی تا وقتی کيلمسه بر ايشکا امر قيلميدور آوانی کيلکان وقتده جاری قيلور غربدن باشلاب مدنيت کا سالوب کيلدی شرق طرفکا باروب توره دور (b27­/¯a28) نه اوجونکه اهل ارضدن کوب انسان انده ايميش اولار نی ايسکيدن اوز صنايغ کسب کمالات لاری بولسه هم مدنيت حاضره يوق اوجون الارنی مدنيت قديمه نی حاضرکا کار گر اولميش ليکی زمانکه معلوم اوجون شرق اهلينی غرب اهلی ديک هنر و صنايع لار و انتظام غه ساله دور اگر جندی قديمدن صنايع نفيسه لار جاری اما که نظام سياسيه دن عاری الکانلار زمان فرزندی نی تا قابل متعصب لاری بولکاندن بولارکا کيچيک اوغلی دن کين مدنيت بيردی کيچيک اوغلی کوب قابل اتالارينی رفتاريکه قراب يوردی اتاسيکا هم مقبول بولدی اهل عالمکا هم قبول بولدی کوب ملک لارکا صاحب بولدی اهل شرق اوز اصطلاح لارنجه الارنی ينکی دنيا ديب اط قويديلار الحالده اوکالاريکه بويينلارين قيسه دورلار بلکه بولک لار يعنی قوشنی لاری اولارکا محتاج دورلار زمان روشيکا يورمسليک شونکا (a28­/¯b28) اوخشارکه بر حولی ايجنده بر اتادن اون فرزند بولب بولارنی بعضی سی اتا امريده و بعضی لاری بولک يرده يوروب اتالارينی سوزينی المای نفاق قيليب اتفاقنی قولدن بريب ير سو املاک لاريدن برمای اتالاری بولارنی تا قابل ديب محروم ميراث قيليب بولک لارغه اوتکاز گنديک بو زمان شو اتادورکه باله عقلی کا قرار و عقل هم اورکاتار سوزکا کيرمسه يولدن يورمسه اوز حاليکا تاشلار قويا ر بولتوغريده ايشان صاحب مدون لاريده يازه دورلارکه فرد [مصرع]* پسر که بد کهر افتد پد ر حيکار کند بس زمان ايتور منی خواهلکان ايشيمنی کورساتکان علملی بولب بول هنرنی قيل بولک باله لاريم اجنده خوار بولمه دير بولار قبول قيلمس لار و اتالارينی امرينی بيلمس لار سونکره زمان بولک اهل لاريکه تعليم قيله دور بولار قالورلار بيلمام اتالارينی نصخت لارين قجان آلورلار بولار تعليم الکونجه اولکی لار مدعا غه يتادور منه تصوير (b28­/¯a29) فکر قيلسه زمان حکمی کورونوب توره دور اهل زمان اوزلاری هم بونکا قايل جنانجه بر ايشی جاری بولمکان بولسه بر کيشيکا شوندای قيلنک ديسه لار جوابيکا ايتورکه زمانه کوتارميدور ديب منه اوزلاری هم بو زمانه نی کوتارمکان ايشينی بيلورلار بولتوغريده اوز ترشح طبعيمز دن شعر مليه لارنی اوز يريده يازيله دور هر ايشنی اوز توغريسيده کی دلايل لاری ايلان ايتيلکاندور يازيلور انشا الله [بو شعرلارنی تابيش کيراک]*

منه بو ميرزان الزمانده اندازه ً شرعدن ميزان شرعدن ارتوقجه رسم و عادت بولغان نمرسه لارنی کورساتوب توروبدور قلبيده فهميده ميزانی بار ذات تارتوب بيلورلار و عمل قيلورلار (a29­/¯b29)

٨ نجی ميزان لباسلار خصوصيده

بزنی خلق نی عمومی همه سيده بر جِبِلی(!) ذاتی فعل لاريدور اوز شهرلارينی لباسيدن تاشقا باشقه مملکت لباسنی کورسه لار ايچی بيلان ايشلاری يوق سله سی بولسه مجوسينی هم مسلمان ديب اوشلاب اعتقاد قيلورلار اما که تيلفک ياکه شلفه يا فس يا بولک خيل توفی کييگان بولسه انی بايزيد ياکه شول کيشی بهاوالدين ديسنکز البته نفرت قيلورلار بر کيشی حجکا باروب انده توروب قالوب مرور زمان مسافرت عربجه کويلک کييب کيلکان ايکان انی اوغلی نفرت قيليب اتاميز حجدن بوزولب کيلبدور ديکانلار بر وقت لار نمنکاندن بر موی سفيد يهودی کته سَله اورب موی لب نی الدوروب کته تسبيح اوشلاب تاغده قيرغزده بخارادن ينکی کيلکان کته شيخ ديب شهرت بولب کوب اقجه لار جمع لب (b29­/¯a30) تورکانده بر شناس کيشی تانيب ای فلانی يهودی کو ديب اول يهودی ای صَدَ غهَ شوم عيب نی اشکارا قيلمه ديب التجا قيليب قاجکان ايکان بزنی خلق نی اخلاصی لباسگا آدمکا آيمس شاعرلار بنابرين ايتکان لار جامه کهنه گر ملک پوشد درميان جهانيان خار است چل اطلس اگر خری پوشد السلام عليک بسيار است

بزنی اخلاصيمز غربلارکا اخلاص قيليب کوب نظورات الوب کيتکان عرب لارنی کوروب ايمدی کوب نصرانی عرب و قيزيل باشلارنی گدايلک کا اورکاتوب قويديلار اندن اوتوب بولارنی صاده ليکينی بيليب کاشغر خطای فقرالاری هم عرب بولب کيليب بولاردن نظر اله دورلار ترکستان سخاوتی مروتی کوب فرقه نی کدا قيله دور لباسکا ايشانا دورلار اگرده لباسده (٦١٣) (a30­/¯b30) دين کا جبر بولسه ايدی اقرار باللسان و تصديق بالقلب ديمای الايمان قلنسوة العرب و جبته التجارية دير ايديلار وحالانکه عرب لباسدن هم بر هنر قيلورلار اوزلارينی قلماقجه ايکی کتفی ده کيچيک فگانچه ليک کويلاک لار ينی خود پيغمبر کيکان قبا و سمن ديکان کويلک شول فهم قيلورلار من هندوستانده وقتيمده بر سَله ليک هند اوجکون منکا خذمت قيلدی بر کون چای کيلتوردی ديديم با يتو روقی کا و ديديم ديدی نی کا يگی ديدی هم مسلمان نی هيند وهی منه سله ليک کيشيدن ايشيتکان سوزيمز اوجکون منکا حمال بولب نان يمک کا تکليف قيلسام مسلمان ايمس من هندو من سزنی طعا مينکز دن پرهيز قيله من ديدی اما بو بزی خلق چی ايچی بيلان ايشی يوق تاشنی بيلورلاريده مجوسی تيلفک قالفاق لاری عادت خطايچه هم عادت اماکه اورپا لباس (b30­/¯a31) لاريدن اعتراز لاری کته جنانجه قرغزيه لار لباس لار مغولجه بزی سرديه کويلک لاريمز هم ايسکی خطايجه کويلاک ايدی بزکه عادت بولکان خطای لباسی نی بزنی ظاهری ملا نما عامی لاريمز من تشبيهه ايميش اوزلاری يوز عدد تشبيهه فعلً قولا ً عقلا ً و نقلا ً جلوسا ً قاعدا ً ملبوسا ً و مفرو شا ً توروب قوليغه پالکه اوشلاکان نی من تشبيهه کا قوشارلار تيليمزنی نصفی قلماقجه عادتيمز اکثری قلماقجه بولار من تشبهه ايمس اماکه شبليت ياکه قوندره کيسه تشبيهی بولور ايکان منه ملا لار عالمنی خراب قيلکان قرييه لار مقاليده بارکه يارتی ملا دين بوزر ديکانلاری توغريدور لباس توغرسيده بزکا تمسک سنت بولسه کيراک سنت لباس بولسه عرب بدويلار لباسی دور پيغمبر عليه السلام قميس لاری ايکی خيل ايکان بری قَبا که صدر سنيه ده جاکی بار بری شمن که(!) کتف تکيدن جاکی بار هر ايکيسی هم بدويلارده رسم دور (a31­/¯b31) بس بو مملکت لار يمز ده سنت لباس لار يوق عما مه دن بولک ايمدی هر فرقه نی اوزيکا مخصوص البسه بولب لباس مليه لاری بيليب انکا اعتمادلاری بار ايدی بونکا زمان تبادلی حلول قيليب بو البسه لار نی تبديل قيلدی مونی فکر قيلسه ميزان چيقار عصر اوّلده قندای عصر حاضره ده قندای دور مونی اشکالنی کوز ايله کورستمک لازيم ايمس ادراک کفايه باشميزده کی توفی بيش خيل تبدل بولدی تونيمز اوجخيل کا تبديل بولدی اياغ کيمی هم تورت خيل تبديل بولدی زمانه که قراب بولهم بولک رنکده بولب تورور بو تبادل بيلدورمک مقصد ايمس تبادل زمانکه نظر کره ايلا باقوب زمان ايلان محاربه دن توختمک کيراک يفعل الله مايشاء و يحکم ما يُريد غه عمل قيليب امر الله و سنت رسول الله ده عمر کيچورمک دن عبارت و بويورکان اشارت دور

٩ نجی ميزان بر عصر ايلکاری اوتکان خلق لار تعيش لارينی کورساتور (b31­/¯a32) جنانجه اول عصر آدملاری ساده صاف دل توغری خيانت بغض عداوت کذبلار کم بولوب ياکه بولسه هم اشکارا ايمس ايکان بونکا سبب اسلامنی ينکی ليکی محکم اوشلاکانلاری ياکه محتسب اهل اسلام هفته به هفته تحقيق قيليب تورکانی سبب بولسه کيراک الحالچی بولخيل ادملار منکدن بر بلکه قليل در حکم عدم دور همه ده نفاق نفسانيت کذب بغض عداوت خيانتدور اول وقتنی لباسلاری باشلاريده قالين پخته ليک توفی بوز کويلک قولده توقولکان تونلاری شول بوزنی کوک قراغه مايل پخته ليک بر قبت اياغ کيمی يرغاقدن قيلکان کفش مسحی يوق ايدی خوراک لاری بولسه مِلی بغدای آشی گوجه قَريلار آطله کا چی طاريق آشی سوت قاتيق دن عبارت ايدی مجلسلاری کته معرکه لارده جنانجه تويلار خواه سنت توی خواه نکاح بولسون دسترخان اورنيغه ميانه لارکا يعنی عامه کا حياط زمين يرلارکا فخال خاشاک (a32­/¯b32) سالوب اوتقوزوب بر کون کوجه ده يوروب اربابلار چاقروب منادی ايتوب فلانينی کيگا نان کا ياکه آشکا ديب بر کون اش بر کون نان تمام ايدی افطارلارده کيشی آلديغه ايکی نان بر کاسه دن سو قويب سويق آش ايله افطار بولور ايدی نکاح تويلار محله کا بر آش زغير ياغی ايلان تارتوب عقد خلاص ايدی منه بر عصرنی ميزانی فرق ايکنجی ميزانده کی شأن شوکت صرف بهوده لارنی اوقودينکيز منه بَلْوا منه تبادل منه ميزان بولار همه سی مدنيت دن نمونه دور آباد ليکدن نشانه عالمنی کورمک کوب عصرلار احوالنی بيلمک دن عبار بولسه منه کوردينکز بر عصرنی احوالنی همه احواليدن يازمک بولسم هر عصر نجه جلد بولمکی مقرردور ...

(¯a18) اوشبو قول يازما توره قورغانليک ايسحاقخان توره تامانيدن يازيلگه ن. امما قيسی ييلده يازيکه نی نامعلومدر. مين بو کيتابنی 1950 ييلده ئه وتار نيک اوز حاوليسيده ن تاپيب الگه نمه ن. منينگ فيکريمچه اوشبو کتاب ئاکتيه بر ريوليوتسيه سينينک ده ستله بکی ييلله ری (19-1918) يازيلکان بوليشی مومکين. چونکه اوشه ل وقتده سه ويت حوکومه تينی قوللاب – قوواتلاگه نلار ده ن بيری ايسحاق خان توره ئيدی. شونيک اوچون هم گه رچی دينينی پيشه قيليب يازيلگه ن ده ليلله ر بله ن بولسه هم انقلابينيگ بزگه بيرگه ن ده ستله بکی ميوه له ريده ن بتته سی عيلم – مه عر فه تنی ته عريفی ايدی. ئوموما ن ئه وته ر \"خداجوی\" کشی بوليشيگه قاراماسده ن روس مده نيه تينی اوزيمزده ته تبيق قيليش اوچون کوره شکه ن. اوشه زماننگ ايلغار ته ره ققی پروه ر نه ما يه نده له ريده ن بريدير

بو قوليازمه قانچا ليک ئه حه ميتگه ئيگه ئيکانيگه ئونچه ليک ئه قليم يتمه سه هه م حه ر حالده ته عريخيميزنی اورگه نيشده يارداملاشار ديگه ن مولاهه زه بيله ن ساقلاگانيم بو قوليازمه نی ته هليل قيليش نييه تيده درمنکم – بو مينگه مييه سسه ر بولار موکه ن ؟

مذکور زاتنگ ينه بتته قممه تلی ( باسما بولسه هه م ) کتابی باردر کيم او هه م مينده در نامی \"جمع الحوطوط\" (١٧) ( («Жамиул – хутут»

جوره ذاکيری – ئه خسيليک

(ئه سيل ئسميم ئيدريس.)

1958 йил. Ахси-Киров.

( ¯a20) گه رچی بونی ريواليوتسيه ده ن کيين يازيلگه ن بوليش کيره ک ديب ئويلاسه م ده ئه و تار تورکستانگه روسلار کيلمه سده ن ئه وه لگی هايات بله ن سوکغی روسيه نيگ پراگريسيف مده نييه ت ته عسريده کيمر يله ياتکه ن (اوشه واقتده گی ) حايات بله ن ساليشتريب کوريب عيلم – مه عريفه تده روسله رنيگ الغار مده نييه تيگه ايرگه شيشگه خالقنی چاقرادی. بو جيهه تده ن \"کتاب\" نيگ ئه هه مييه تی جوده قيممه تليدر.

Ж. Закирий.

1958 йил Апрел.

Ахси - Киров

(¯ a33) ئوشبو ئه سه رنی تيکشيريش وه ئونی ته حليل قيليب - بر واقتلار \"خه لق دوشمه نی\" ديب ئيعلان ئيتيلگه ن ئه سه ر نيگ ئيگه سيگه توغری باها بيريب بران نه رسه يازيش ئوجون برنچيده ن ئوز يمنگ شه خسی تورمشمده گی شه رائيت ئيمکان بيرمه دی ئيککنجيده ن ئه و ته ر نيگ باشقا ئه سه ر له رينی هه م تاپش ئولارنی هه م ئوقيب چيقيش ئونده ن سوگ ئيجابی نه تيجه گه کيلينسه حه ره که ت ئيتش کيره ک ئيدی . بوندای مه ق سه د گه ئيتيش ئوچون تورليک سه به بلار تاپيليب ئيپله ی الما دم.

ئوشبونی تيکشريب بر نه ر سه يازيش لازم بولگه ن تهقدير ده مينی هه م ايسله تو جی ئادام تاپيلار ديب ئوميد قيليب قالديم.

(Имзо)