Zerrspiegel [ Search ] [ Index ] [ Edit ] [ About ]

Khorazm-munadjat

Description

Источник: ИВРУз-1, №1017/2, 251а-257а. Переписан в 1296/1878-79 г.)

Анонимный мунаджaт-молитва на захват Хивы Россией в 1873 г.

Заглавие:

کافر بزبد لعنتی نينک بيان اورص کيلکانينی بيانی تورور

Язык: русский

Categories

Абдал баба Абдаллаx хан Азраил Ак Шайх Ак Ших Али Амир Али азизан Амир баба Атаджан тура Баба Рис Военное дело Восточные слова Газиабад Гандумкан Географические названия Город и архитектура Гурлан Дамула Курбан Нийаз Джабраил Зарлик баба Ибадаллах ишан Иляс Иран Исмамут ата Исми Махмуд ата История Ишан Ишнар кашшак Йазид Йакуб бай Йакуб бий Йамут Йанги арик Йанги калъа Йасавул баши Кади Кара ِАлам баба Кафир Кирджан ишан Кирк киз Культура Кунгират Кушбиги Мангит Махмуд Нийаз Мечеть Молитва Мунаджат Мусульманское образование Мухаммад Мухаммад Мурад диван биги Мухаммад Мурат Мюрид Намаз Нур Махдим Нух Орус Оценка Падишах Пахлаван Махмуд Пир Пир нан йимас Пир Исмамут Политика Право и судопроизводство Пророк Профессиональные группы Религия Русский Саййид Ала ал-Дин Саййид Ахмад Сеид Мухамед Рахим хан Солдат Султан Султан Вайс Султан Увайс Султануиздаг Турт Бузург Турт Шахбаз Урус Хазарасп Хазрат Пахлаван Хан Хива Хорезм Цитадель Шаббаз баба Шайх Мухтар Шахи Зинда Шахмардан Эмир Этнические и племенные группы کافر

Editor

BB / IF

Text

بسم الله الرحمن الرحيم

کافر بزبد لعنتی نينک بيان اورص کيلکانينی بيانی تورور

قاديرايکام کرشمانکدين ايلانای

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

بنده ميز عاجزميز نه علاج قيلای

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

قدراتينک يتمايمو حضرت پهلوان

قلعهُ يابان نی ايتب دور حيران

مسلمانلار يغلار بغريمز بر يان

اوز قدراتينک بيلان دفع قيل کافرنی

هر مسجدا قوينغه ساليبدور اوتون

آلهی قالمسون بريسی بوتون

مسلمانلار غه ضرر يتمسدين بورون

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

فعلی ميز بورولدی چکدوک جزاميز

اکر اولمساک آرمان بيله باراميز (­a251/¯ b251)

نوح پيغمبر سينکا کوب دور ثناميز

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

قيغودين اولوب ميز کيچهُ کوندوز

آلهی کافرنی يوق ايتکای سن تيز

آدينکدين آيلانای قونکشيم يا قرق قيز

يغلاتمه مؤمين لارنی يوق ايت کافرنی

کافر کيلدی قلعميزده آتوشدی

مسلمانلار يغلاب حقغه ياپوشدی

آميرميز نيتسون باريب ياراشدی

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

بوزوب کيردی يانکی قلعه بنديدين

مدد ايستعانت تيلارمن سندين

آدينکدين آيلانای يا سيد علاوددين

اوز قدراتينک بيلان دفع قيل کافرنی

آريک نی آلديندا اويناتدی سرباز

يراتغان ايکام دين کيلکای بر آواز

آتينکدين ايلانای پيريم تورت شهباز

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

کافر کيليب چيقدی آق شيخ اوستينه

آريک نينک ايچينه کيردی دستينه

حضرت علی پريم کيلينک آنينک قصدينه

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی (­b251/¯a252)

بيش آلتی سی کيليب چقدی مناره

مسلمان بنده نی قيلدی آواره

مناجات آيلارام حق پرواره

اوز قدرتينک بيلان دفع ايت کافرنی

حضرت پهلوان قايتيب آلغای طوفينی

کافره قراتيب آتغای اوقينی

بيلمادوک پهلوانی باری يوقينی

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

دوغمه سيز جوری سيز زار اولماس

ايکام دولت بيرسا خوار زار اولماس

کيتکان دوغمه جوريلار يولی اولماس

يغلاتمه مؤمين نی يوق ايت کافرنی

خان حضرتميز چقديلار قلعه دين ديشان

آميرميز يغلاب بولدی پريشان

بر مدد ايلای کور قيرجان ايشان

مدد بيريب تيزراق يوق ايت کافرنی

خان حضرتيميز کييب دور کوهنه لباسی

ياديندين چقيب دور کيمخاسی تاسی

آلهی يار بولغای اتا باباسی

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

خان حضرتيمز نی مينکان اطی آله دور

کافر کيريب خزينه نی داله دی (­a252/¯b252)

آريک نی ايچيندا بر ذات قالمدی

انصاف ايت خدايم يوق ايت کافرنی

خان حضرتيمز قوش چکيب چيقتی قلادين

مسلمانلارنی حق ساقلادی بلادين

شام سحر تيلاکيم شول الله دين

رحم ايت مسلمانلارغه يوق ايت کافرنی

خان حضرت ميزنی رحم ايتکای سن تختينه

اوليالار کيلکان بولغای بختينه

کافر قورسون قراب بولماس سختينه

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

يورتيمز اورکوشتی کافر کيلدی ديب

چاپدی مانکغيت لينی مالين آلدی ديب

توقوز يوز مسلمان شهيد بولدی ديب

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

رحم ايتکای سن خان حضرتنی ياشينه

کافر قاشوق سالدی ايچان آشينه

ينه دولت قوشی قونغای آنينک باشينه

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

حضرت پهلوان قايتيب کيرکای قبرينه

کافرنينک نظری توشتی طوفينه

اوز قدراتينک بيلان دفع قيل کافرنی

آدينکدين آيلانای يا عبدال بابا

اوز قدرتينک بيلان يوق ايت کافرنی (­b252/¯a253)

قايته باشدين ايکا بولغای يورتينه

اوز قوراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

حضرت پهلوان قايتب کيرکای قلاغه

کافرنينک کله سين آتغای هواغه

مسلمانلار قورقوروب بارماس نمازه

اورس فُريار ديوب توشتی اوازه

قشالار قانی ديب يغلار دروازه

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

مسلمانلار قورقوب ايشکين ايلدی

خان حضرت نی يغلاب بغرينی تيلدی

عبد الله خان ديوب ايلده بيليندی

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

کافر کوچه لارده قويدوردی سالداد

کافرنينک آلنيدين داد ايله بيداد

کوچوب کيتی کورلان بيلان غرابات

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

زريکا شيطانه بيردی کوب آزارنی

معنی سی بولمادی ينه بازارنی

کافر کوچه لارده اوزاردی طناب

کافرنينک آلنيدين بولدی بغريمز کباب

الهی کافرنی قيلغای سن خراب

شاد ايت مسلمانينی يوق ايت کافرنی (­a253/¯b253)

خوارزمدا ياتغان سانسز اوليا

بنده لار کوزياشی بولوبدور دريا

يورتغه دينجليقينی برکيل قادير الله

تيلاکيميز اوزينک يوق ايت کافرنی

کافر قوروغای توشماسمز آنينک تلينه

تيز يراق يوق بولوب کيتکای ايلينه

آنده حضرت عزرائيل چيقغای يولينه

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

اوزی کافر تيلی سوزلار فارسينی

قشاقلار قورقوب اورماس کوسينی

کافر آلدی خوارزمنی ايسينی

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

ايشانلار قورقوبان ايتماس ذاکری

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

کيسب آلدی نورمخديم نی طنابين

بيزلارکا ايچوردی قيغو شرابين

قادر الله چولاق ايتکای سن بارين

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

آتينک بابا ريسدور آصلينک پيغمبر

خان حضرتغه ينه بولغای سن رهبر

کولده چولده غايب يوران ايرانلار

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی (­b253/¯a254)

لشکر بغناب چيقتی آتاجان توره

مسلمانلار يغلاب ايتدی پره

اونک يانينده آمير باباسی بيله

اوز قدراتينک بيلان دفع ايت کافرنی

سلطان ويس آنی آتغای درياغه

مناجاتيم يتوشسون تيز الله غه

آدينک دين آيلانای ناريم جان بابا

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

سندين مدد يا پريم حضرت پهلوان

کافرلارغه ينه سالغای سن قيران

سيزه کوماک بيرکای يا شاهمردان

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

کافر صورت باسار سيغينانی بت

آلهی کافرنی قيلغای سن نابود

آدينکدين ايلانای حضرت داود

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

کافرلار جم بولوب کيردی قلاغه

کنديم کان چوليده قيلديلار غوغا

يراتقان بير و بار رحم ايت بنده کا

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

حضرت پهلوانينی قيليب دور صورت

همه قورقوب آنی ايتاردی زيارت (­a254/¯b254)

بيزلاره مشکل دور ايکام انصاف ايت

اوز قوراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

حضرت پهلوان چراغ ياقمادی

حضرت پهلوان مسلمانه باقمادی

ايشينار قشاق قورقوب طبل قاقمادی

اوز قوراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

حضرت پهلوانه چرغ ياقتورماس

بونه من من ليک دور خدا کوتارماس

صبر ايتب يتاندور پرلار کيچرماس

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

خراب ايتدی آميرميزنی باغی

خان حضرت نی يوراکيدا کوب دور داغی

کافر مسلمانغه بولور مو ياغی

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

تينمای ياد ايتارمن شام سحرده

مسلمان کافره بولورمو بنده

ادينکدين آيلانای يا شاء زنده

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

اوستونکدين يول بيردينک پريم نان يماس

يول سزنی خدادين اوزکاسی بيلماس

يازيمز قيش بولدی ای کون بيلماس

اوستونکدين يول بيردينک يوق ايت کافرنی (­b254/¯a255)

کافره اط قويدی چو دری يموت

بر مدد آيلا کور حضرت داود

همت آيستغانت پريم ايسماموت

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرنی

کافر قورسون قلاميزنی اوتلادی

خدايم يار بولدی اوزی ساقلادی

هيوه ستاننی پری قره آلم بابادی

اوستونکدين يول بيردينک يوق ايت کافرنی

خانيميز دولتی هم بولغای نصيب

يار بولغای خدايم محمد حبيب

دردلی نينک دردينه سن خاذق طبيب

اوز قدراتينک بيلان يوق ايت کافرن

قوش بيکنی اوزی آمان سقلاسون

بارغان يرده دايم کل لار آچلسون

خدايم کافرنی خراب ايلاسون

بير و باريم يوق ايت اوروس کافرنی

قوش بيکی بارغانده تيتراشور کافر

بارسه يزيدلاره توشادور غلغل

فقرا ايتادور خداغه شُکُر

ايرلار پرلار دف قيل کافرنی (­a255/¯b255)

قوش بيکی بارانده سلطنت بيله

کلفت نی يوق ايتيب خوشوليق قيله

کافرنينک اعضاسی تيتراشورينه

قادير ايکام اوز ينک يوق ايت کافرنی

قوش بيکی آيتادور هرکز قورقمانکيز

کافرلارنينک ايچينه وهم سالورميز

يزيدلار نی انشاءالله قيرارميز

اوز قدراتينک بيلان يوق قيل کافرنی

کافر ويران ايتدی کهنه قلانی

آميرميز ياد آيلادی ينه الله نی

الهی تيز کيلکای قايتيب دورانی

خدايم يوق ايت اوروص کافرنی

کيرای چيقدی هزارسب نی يوقلادی

کافر مسلمانه طوفين اوقلادی

اونی شول وقت خدا ساقلادی

هميشه يار بولوب يوق ايت کافرنی

ايرانلار جيم بولوب کيردی قلاغه

فعليمزدين قالدوق مونچه بلاغه

زار يغلاديم پريم زارليق باباغه

خداغه يالباريب يوق ايت کافرنی

آدينکدين ايلانای يا حضر الياس

سزيقين بنده سی دفع ايت کافرنی (­b255/¯ a256)

ديوان بيکی نينک ادی محمد مرات

لشکرکا پُل بريب قيلمادی مُراد

يعقوب بای محمود نياز قايتديلار قونکرات

خدايم سن يوق ايت اورس کافرنی

ايرانلار باريب ايتکايلار خلاص

بلادين قوتولوب ايتکايميز اخلاص

اما عباد الله ايشانيمز نی بيرو توتوب آيدی يورت نينک فعل کيرداری يمانغه آيلاندی سز بزروک وارسيز بو ايشلارنی رخنه بيريب دفع قيلينک ديب ينه شول يرده بر سوز آيديلار

قطب زمان ايکی جهان نينک پری

عالم نينک حالندين خبردار اولونک

کونکولونده بر زره قالمادی کيری

يورت نينک احواليندين خبردار اولونک

سيزدين باشقه يوقتور قطب زمانی

بو ايّامده فرخی يوق يخشی يمانی

شفع کيلتوروب من قادير الله نی

مريدلار حاليندين خبردار اولونک

اتا باباينکز ينه سلوک يوروتکان

راست قيا باقغانده تاغ نی ايرتکان

باطن کوزی بيله عرش نی سير ايتکان

کاسيبلار حاليندين خبردار اولونک (­a256/¯ b256)

زاهری فرشته بر قری کيشی

کيچه کوندوز ذکر ايتورسيز ورريشی

يراتغان الله غه يتار ناليشی

قلعه لار حاليندين خبردار اولونک

بزرک کيشی يورته چکار جيفانی

خدايم کورساتما ايمدی مونداغ بلانی

کافر کيلدی اوج ايلاندی قلانی

خداغه زار ايتب مددکار اولونک

کافر يوق بولوردی حق نی ياد ايتسا

يولدين چقغانلاردين خبردار اولونک

بنده ليک ايتمادی قادير الله غه

پادشاه نينک حاليندين خبردار اولونک

آريک نينک مسجدی ياشيل تقشدی

کافر کيليب يکرمه کون آتيشدی

فعليمز ياقمادی ايرانلار قاشدی

ايمدی مسلمانه مددکار اولونک

سيز تانورسيز قيامت نی دفتری

بولاکورنک کُمراهلارنينک رهبری

پادشاه بيلمادی خير ايله شری

فقرا حالندين خبردار اولونک

تيليمدا جاريدور ستارو جبار

ايمدی قالغان سيز دور صاحيب اختيار (­b256/¯a257)

اوزين آيتيب يغلار نسلی شيخ مختار

بارچه نينک حالندين خبردار اولونک

حق ايلچی سی اول جبرائيل آمين دی

ملاّ ينکز خذمتکارينده کمين دی

پيغمبر مله کی دين خوارزمين دی

خوارزمی حالندين خبردار اولونک

تمام بولدی لعنت کافر اوروس نينک سوزی قالغانلارغه اوزاق عمر پری پادشاهيمزنينک هم عُمری اوزاق بولوب صاحب خوروج بولغای آمين و يارب العالمين

مينک ايکی يوز توقسان آلتی ده يازيلغان تمت ١٢٩٦

شد به توفيق خدا يا لاينام

اين کتابت روز چهار شنبه تمام

يازغان کاتيب بيچاره نی دعا قيليب ياد قيلغای سيز

منکه دعا طمعه دارم ذانکه من بنده کنه کارم

بو خط داملا قربان نياز نکی تورور